admin Ingen kommentarer

Nye skilsmisseregler

Folketinget har indgået aftale om nye skilsmisseregler, som forventes at træde i kraft pr. 1. april 2019.

 

De nye skilsmisseregler er indgået for at skabe en mindre konfliktskabende og en forenklet sagsbehandling end de nuværende regler.

 

Nogle af hovedelementer i de nye skilsmisseregler er:

  1. Det bliver fremadrettet ikke længere muligt at vælge straksskilsmisse. Det bliver et lovkrav at være separeret i 3 måneder, inden skilsmisse. I separationsperioden tilbydes rådgivning både til de to parter og til deres eventuelle børn.
  2. Barnets bopælsadresse kan deles mellem forældrene, til forskel for i dag, hvor barnet skal have adresse hos den ene forælder.
  3. Det bliver en mulighed at dele børnechecken.
  4. Sagsbehandlingen forenkles. Statsforvaltningen afskaffes og erstattes af Familieretshuset.Sager i Familieretshuset vil blive inddelt i enkle, mindre enkle og komplekse sager.Under byretten etableres en særskilt familieret. De komplekse sager overdrages fra Familieretshuset til Familieretten. De enkle eller mindre enkle sager forsøges afgjort i Familieretshuset. Først hvis dette ikke er en mulighed overdrages sagen til Familieretten.Indgiver man en klage over afgørelse truffet i Familieretshuset, er det Familieretten, der afgør sagen.Indtil 1. april 2019 er det som det hidtil har været. Statsforvaltningen kan kun træffe afgørelse i forbindelse med uenighed om samvær, og ikke om om forældremyndighed og bopæl. Kan forældrene ikke blive enige, sendes sagen til byretten. En afgørelse i byretten kan ankes til landsretten. Sager om samvær kan ikke bringes til domstolene.
  5. Der oprettes en børneenhed, hvor børn kan få hjælp af fagpersoner i forbindelse med skilsmissesager.
  6. Forældre skal gennemføre et obligatorisk digitalt kursus med henblik på børnenes tarv og god kommunikation parterne imellem. Man vil ikke kunne blive skilt før kurset er gennemført.